Eemskanaalzone

Eemskanaalzone

  1. Home
  2. Eemskanaalzone

Planvorming Eemskanaalzone

Om te kunnen voldoen aan de grote vraag naar woningen in Groningen, werkt Bureau Meerstad aan een plan voor de Eemskanaalzone. Dat is het gebied tussen Meerstad en Driebond en tussen het Eemskanaal en de Middelberterplas. Het wordt een levendig, stedelijk en groen stadsdeel met woningen, bedrijven en voorzieningen. Tot 15 september 2020 lag de eerste stap in de planvorming ter inzage voor reactie: het stedenbouwkundig programma van eisen. We verwerken alle reacties nu in een reactierapport en passen waar nodig het stedenbouwkundig programma van eisen aan.

Onze inschatting is dat deze documenten in het voorjaar van 2021 door het college van burgemeester en wethouders Groningen worden vastgesteld. Daarna ontvangt iedereen die een reactie heeft ingediend deze documenten van ons.

Vooruitlopend op het besluit van het college, hebben we de onderzoeken die in het verleden zijn gedaan naar ecologie op het slibdepot hier alvast gepubliceerd. Kijk onderaan de pagina onder het kopje ‘Documenten’.

This image has an empty alt attribute; its file name is SPvE-1-1024x746.png
Klik op de afbeelding om het Stedenbouwkundig Programma van Eisen Eemskanaalzone te downloaden.

Hoe maken we het plan voor de Eemskanaalzone?

We werken stap voor stap aan een plan voor de Eemskanaalzone. Na het maken van het stedenbouwkundig programma van eisen volgt als tweede stap de ontwikkelstrategie en een plan op hoofdlijnen. Als derde stap wordt er een stedenbouwkundig plan gemaakt. De eerste stap heeft wat meer tijd gekost. Daardoor is de planning wat opgeschoven. Volgens de huidige planning is de ontwikkelstrategie in de eerste helft van 2022 klaar. Bij de totstandkoming van het plan zal Bureau Meerstad telkens vooraf direct omwonenden betrekken waarna ook andere betrokkenen en geïnteresseerden inbreng kunnen leveren. Als het stedenbouwkundig plan klaar is, wordt dit vertaald in een bestemmingsplan. Dan volgen de bijbehorende formele inspraakrondes.

Voor het opstellen van het plan voor de Eemskanaalzone gebruiken we verschillende beleidsdocumenten waaronder het Masterplan Meerstad uit 2005 en de omgevingsvisie The Next City. Een nieuwe bouwsteen is de cultuurhistorische analyse die van het gebied rondom de MEER-dorpen is gemaakt. Dit stuk staat onderaan deze pagina bij de documenten.

Nieuwe Ontsluitingsweg

Door het woon- werkgebied Eemskanaalzone komt de nieuwe ontsluitingsroute van en naar Meerstad te liggen. Dit wordt een snelle en veilige route voor auto, fiets en openbaar vervoer. Het ontwerp hiervoor is al samen met bewoners en bewonersvertegenwoordigers gemaakt. Als alles volgens planning verloopt, openen we tegen het eind van 2022 een nieuwe, veilige route die is ingepakt in prachtig groen. De route is zo ontworpen en wordt zo aangelegd dat deze mee kan groeien met het gebruik en de omgeving.

Lees hier het laatste nieuws over de werkzaamheden aan de ontsluitingsroute.

Mountainbike Skillspark

Omdat de ontwikkeling van zo’n groot gebied een aantal jaren in beslag zal nemen, staan we in de tussentijd alvast kleinschalige functies toe. Momenteel onderzoekt Bureau Meerstad de haalbaarheid van de aanleg van een tijdelijk mountainbike skillspark naast de P+R.

Meer weten over de andere deelgebieden in de Eemskanaalzone?

De gemeente gaat samen met ontwikkelende partijen, bewoners en belangenorganisaties aan de slag met de ontwikkeling van het gebied tussen het Damsterdiep en het Eemskanaal. Meer informatie en achtergronddocumenten staan op: www.gemeente.groningen.nl/eemskanaalzone