1. Home
 2. Bestemmingsplan Meerstad-Midden

Bestemmingsplan Meerstad-Midden

Goedkeuring bestemmingsplan Meerstad-Midden
Voor de ontwikkeling van Meerstad is voor het gebied ‘Meerstad-Midden’ een bestemmingsplan opgesteld, dat betrekking heeft op het gebied tussen het Slochterdiep (inclusief NAM-locatie Eemskanaal), de Hoofdweg, het Eemskanaal en het Rijpmakanaal, evenals een klein gebied ten oosten van Harkstede. Tevens maken twee hoofdontsluitingswegen naar de A7 onderdeel uit van het plangebied.

Het plan maakt de aanleg mogelijk van een meer, woongebieden, natuur en ontsluitingswegen en regelt daarnaast bestaande functies. De delen waarvan op dit moment nog niet duidelijk is hoe ze er definitief uit komen te zien, zijn ondergebracht in een ‘uit te werken bestemming’. Het betreft hier met name de toekomstige woongebieden en de natuurgebieden. In het Bestemmingsplan Meerstad-Midden zijn de randvoorwaarden voor de uitwerking opgenomen.

Dit Bestemmingsplan, dat door de gemeenteraden van de gemeenten Groningen en Slochteren op 19 december 2007 en resp. 20 december 2007 is vastgesteld, is bij besluit van Gedeputeerde Staten van de Provincie Groningen van 30 juli 2008 goedgekeurd met uitzondering van:

 • De dubbelbestemming “Hinderzone” voor zover deze samenvalt met recreatieve bestemming op Grunopark
 • Het woord “Zone” in het renvooi van de plankaart
 • De volgende onderdelen van de bij het plan behorende voorschriften:

artikel 4.3.3. sub g onder 1. van de planvoorschriften Slochteren
artikel 13.2.2. sub c van de planvoorschriften Groningen
artikel 22.2.1. sub c van de planvoorschriften Slochteren

Op 23 juni 2010 heeft de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State het besluit van 31 juli 2008 vernietigd voor zover daarbij goedkeuring is verleend aan:

 • het plandeel met de bestemming “Verkeersdoeleinden” voor de zuidelijke ontsluitingsweg\
 • het plandeel met de dubbelbestemming “Belemmeringszone vaarweg” voor het perceel Borgsloot 6 te Groningen
 • het plandeel met de bestemming “Woongebied (uit te werken)” voor het perceel Slochterdiep 6 te Lageland, gemeente Slochteren
 • artikel 4.1, sub a en b  van de planvoorschriften van de gemeente Slochteren, voor zover dit artikel betrekking heeft op gronden binnen een afstand van 300 meter van de grenzen van het plandeel met de bestemming “Recreatieve doeleinden, categorie R(d) en R(v)” voor het Grunopark
 • artikel 4.5.1, onder b, van de planvoorschriften van de gemeente Slochteren de woorden “als zondanig op de kaart aangeduide” in artikel 4.6.2 onder h, van de planvoorschriften van de  gemeente Slochteren
 • artikel 18.5.4, onder 2 van de planvoorschriften van de gemeente Slochteren
 • artikel 4.3.1, onder b van de planvoorschriften van de gemeente Groningen
 • artikel 11.5.4, onder 2 van de planvoorschriften van de gemeente Groningen;

en heeft goedkeuring onthouden aan de vernietigde planonderdelen.

De belangrijkste documenten worden hierbij digitaal beschikbaar gesteld: