1. Home
 2. Privacyverklaring Bureau Meerstad

Privacyverklaring Bureau Meerstad

Hoe gaan we om met jouw gegevens?

Deze verklaring geeft informatie over hoe ons bedrijf omgaat met persoonsgegevens die in het kader van de werkzaamheden en dienstverlening worden verwerkt.

Onze contactgegevens

Naam bedrijf: Grondexploitatiemaatschappij Meerstad C.V. (hodn Bureau Meerstad)
Adres: Zijlkade 2
Postcode / Plaats: 9613 CV Meerstad
Website: www.meerstad.eu
E-mailadres: info@meerstad.eu
KvK-nummer: 02090891

Toepassing

Deze privacyverklaring is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie Bureau Meerstad persoonsgegevens verwerkt:

 1. (potentiële) cliënten;
 2. bezoekers aan het kantoorgebouw van Bureau Meerstad;
 3. bezoekers van de website van Bureau Meerstad;
 4. ontvangers van digitale nieuwsbrieven van Bureau Meerstad;
 5. deelnemers aan bijeenkomsten van Bureau Meerstad;
 6. sollicitanten;
 7. alle overige personen die met Bureau Meerstad contact opnemen of van wie Bureau Meerstad persoonsgegevens verwerkt, met uitzondering van haar aandeelhouders en medewerkers.

Onze dienstverlening

Ons bedrijf verwerkt persoonsgegevens die:

 • zijn verstrekt voor het opmaken van een optie- en/of koopovereenkomst;
 • die nodig zijn voor het uitvoeren van opdrachten voor advies of andere diensten;
 • om te voldoen aan wettelijke taken en verplichtingen;
 • nodig zijn voor de doelen waar u specifiek toestemming voor heeft gegeven;
 • een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail of webformulieren op de bedrijfswebsite) heeft verstrekt, zoals contactgegevens en -afhankelijk van de aard van de gelegenheid- andere persoonsgegevens;
 • tijdens een bezoek van een betrokkene aan de website van Bureau Meerstad of tijdens het lezen van digitale nieuwsbrieven zijn gegenereerd (zoals het IP-adres, het surfgedrag op de website, de bekeken pagina’s en de wijze waarop door de website wordt genavigeerd) of de betrokkene een digitale nieuwsbrief of commerciële e-mail opent en op welke onderdelen daarvan de betrokkene klikt;
 • Bureau Meerstad heeft ontleend aan andere bronnen, waaronder zakelijke social media platformen als LinkedIn, openbare zakelijke websites, het handelsregister van de Kamer van Koophandel, het Kadaster, zoals ingevulde en benodigde contactgegevens en andere persoonsgegevens;
 • van sollicitanten worden de volgende gegevens verwerkt: contactgegevens, opleidingsniveau, CV, motivatie, cijferlijst en andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de sollicitant, zoals referenties, getuigschriften en – op vrijwillige basis – pasfoto.

Cookies en hyperlinks

Bureau Meerstad maakt op haar website gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat door een website wordt opgeslagen op de harde schijf van de gebruiker.

Deze website maakt gebruik van de volgende soort cookies:

 • Functionele cookies: welke noodzakelijk zijn voor een goede werking van de site of bijvoorbeeld het vastleggen van uw voorkeuren of cookies die een chatgesprek mogelijk maken;
 • Google-analytics/cookies: Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google afgesloten, de laatste octet van uw IP-adres binnen Google Analytics geanonimiseerd en ‘gegevens delen’, ook voor advertentiedoeleinden, uitgezet. Wij maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

De website van Bureau Meerstad bevat hyperlinks naar websites van andere partijen en social media knoppen van Twitter, Google+ en LinkedIn. Als op deze knoppen worden geklikt, worden persoonsgegevens verwerkt door het desbetreffende social media platform. Bureau Meerstad is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites of de diensten van die social media platformen. Evenmin is Bureau Meerstad verantwoordelijk voor het privacybeleid en het gebruik van cookies op die websites en social media platformen. Voor antwoord op de vraag hoe Twitter, Google+ en LinkedIn met persoonsgegevens omgaan, wordt verwezen naar de privacystatements van deze platformen.

Doeleinden verwerking

Bureau Meerstad verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. het aangaan van een optie- en/of koopovereenkomst met betrekking tot de aankoop door cliënt van een bouwkavel of bouwkavels in het plan Meerstad;
 2. het voldoen aan een wettelijke verplichting, waaronder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft);
 3. het onderhouden van contact, door toezending van de digitale bedrijfsnieuwsbrief, uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd;
 4. het verbeteren van product- en dienstinformatie en het uitvoeren van gerichte marketingacties, teneinde cliënten/doelgroepen van relevante informatie te kunnen voorzien, zonder bij de daarvoor benodigde combinatie en analyse van gegevens bijzondere persoonsgegevens of vertrouwelijke gegevens te betrekken en zonder individuele cliëntprofielen aan te leggen;
 5. het evalueren van een bijeenkomst (zoals een informatiebijeenkomst), aan de hand van door deelnemers ingevulde evaluatieformulieren;
 6. het verbeteren van de bedrijfswebsite www.meerstad.eu;
 7. het bijhouden van gebruikersstatistieken. Gebruikersstatistieken van de bedrijfswebsite voorzien in informatie over de aantallen bezoekers, de duur van het bezoek, welke delen van de website worden bekeken en het klikgedrag. Het gaat om generieke rapportages die niet herleidbaar zijn tot individuele bezoekers;
 8. het bewaken van de toegang tot het bedrijf en het beschermen van vertrouwelijke gegevens;
 9. Het beoordelen van geschiktheid voor een tijdelijke of vaste functie.

Bron van verwerkte persoonsgegevens

Als ons bedrijf persoonsgegevens van u verwerkt, die wij niet van uzelf hebben verkregen, dan zal dat altijd gebeuren in het kader van de aan ons verstrekte opdracht. De bron van die gegevens zal dan normaliter één van de volgende zijn:

 • Openbare (publieke) registers, waaronder het Kadaster
 • Makelaar of andere adviseur in verband met een optie- of koopovereenkomst waarin u één van de partijen bent
 • Hypotheekadviseur
 • Accountant
 • Belastingadviseur

Doorgeven van uw persoonsgegevens

Ons bedrijf geeft uw persoonsgegevens alleen aan anderen (derde partijen) door als dat wettelijk verplicht is of als dat noodzakelijk is om de werkzaamheden uit te voeren.

Bewaren van uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door ons bedrijf niet langer bewaard dan nodig voor het doel waarvoor zij zijn verzameld, voor het uitoefenen van wettelijke taken en het nakomen van wettelijke verplichtingen of het uitvoeren van overeenkomsten. Bewaartermijnen uit wettelijke bepalingen zijn van toepassing.

Bureau Meerstad hanteert verder in beginsel de volgende maximale bewaartermijnen:

 1. gegevens van sollicitanten: 4 weken na afronding van de sollicitatieprocedure of, indien hiervoor expliciete toestemming gegeven: 1 jaar na afronding van de sollicitatieprocedure; Indien je in tijdelijke of vaste dienst bent gekomen worden deze gegevens onderdeel van het personeelsdossier;
 2. bezoekers van de website www.meerstad.eu: maximaal 14 maanden in Google analytics;
 3. ontvangers van nieuwsbrieven van Bureau Meerstad: maximaal 1 jaar na uitschrijving/afmelding voor de nieuwsbrief, tenzij eerder bezwaar wordt gemaakt in welk geval tot vernietiging zal worden overgegaan.

Voor de overige verwerkingen van persoonsgegevens geldt dat daarvoor de geldende wettelijke termijnen in acht worden genomen.

Uw rechten ten aanzien van door ons verwerkte persoonsgegevens

Wanneer uw persoonsgegevens door ons bedrijf worden verwerkt kunt u op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de u uit de AVG toekomende rechten gebruik maken. Dit doet u door een (liefst schriftelijke) aanvraag via de contactgegevens uit deze privacyverklaring. Voor wij uw aanvraag inwilligen, zullen wij u eerst identificeren aan de hand van een geldig identiteitsbewijs.

Mogelijke beperkingen in het uitoefenen van uw rechten op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming

Ons bedrijf stelt alles in het werk om te voldoen aan uw rechten op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Het kan echter voorkomen dat deze rechten in conflict zijn met andere wettelijke bepalingen zoals de Archiefwet. Mochten wij om die reden niet aan één van de genoemde verzoeken kunnen voldoen, dan wordt u hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld.

Klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf

Wanneer u klachten heeft over de verwerking van persoonsgegevens door ons bedrijf dan horen wij dit graag via bovenvermelde contactgegevens. U heeft ook het recht een klacht in te dienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Hiervoor kunt u terecht op de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Disclaimer

Deze website toont informatie over de laatste stand van zaken van (delen) van het project Meerstad. De op deze website weergegeven informatie is indicatief en kan gedurende het (plan)proces wijzigen. Tekeningen en ‘artist impressions’ zijn indicatief en zo natuurgetrouw mogelijk getekend. Bureau Meerstad staat niet in voor de juistheid en/of volledigheid van de informatie op deze website. Deze informatie is onder voorbehoud van typfouten. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding, verstrekking en/of gebruik van deze informatie (door derden) zonder schriftelijke toestemming van Bureau Meerstad is verboden.

Bureau Meerstad aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor directe en/of indirecte schade veroorzaakt door het gebruik van informatie van deze website.

Aan deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Onder Bureau Meerstad wordt verstaan de Grondexploitatiemaatschappij Meerstad CV met als enig beherend vennoot de Grondexploitatiemaatschappij Meerstad Beheer BV.