1. Home
  2. Nieuws & Events
  3. Vertrouwen in voorgestelde ontwikkelstrategie Meerstad

Vertrouwen in voorgestelde ontwikkelstrategie Meerstad

De gemeenteraden van Groningen en Slochteren hebben zeer recent ingestemd met het aangepaste ontwikkelscenario van Meerstad als gevolg van de huidige woningmarktontwikkelingen. Zij hebben daarmee het vertrouwen uitgesproken in de inmiddels uitgezette koers om Meerstad op een financieel en kwalitatief verantwoorde wijze te realiseren. De Grondexploitatiemaatschappij Meerstad (GEMM) heeft hiermee volgens hen adequaat gereageerd op de conjuncturele schommelingen, hetgeen noodzakelijk is bij een dergelijk meerjarenproject.

De woningmarkt staat landelijk onder druk. Dit uit zich onder andere in een sterke afname van de woningafzet. Deze ontwikkeling noodzaakte de GEMM om haar ingezette voortvarendheid met betrekking tot de uitvoering van de plannen aan te passen. De uitgesproken ambities in termen van kwaliteit blijven overeind.

De voorgestelde aanpassingen hebben logischerwijs gevolgen voor de grondexploitatie (het totaal aan geprognosticeerde investeringen en opbrengsten van het project Meerstad). De opbrengsten worden later ontvangen, terwijl de ‘vaste lasten’ doorlopen. De maximale financieringsbehoefte blijft echter binnen de maximale omvang van de gemeentelijke borgstelling.