1. Home
  2. Nieuws & Events
  3. Meerstad speelt in op huidige woningmarktontwikkelingen

Meerstad speelt in op huidige woningmarktontwikkelingen

Ten gevolge van de huidige woningmarktontwikkelingen achten de aandeelhouders van Meerstad een aangepaste woningfasering voor de komende vijf jaren realistisch. Voor het jaar 2010 wordt ingezet op de verkoop van 150 woningen. In de vier opvolgende jaren wordt de woningproductie telkens opgevoerd met 75 woningen per jaar. Vanaf 2015 zal weer worden overgestapt op de beoogde jaarlijkse afzet van 600 woningen per jaar. Meerstad blijft onveranderd inzetten op het creëren van bijzondere woonmilieus, groen in en om de stad en stedelijke recreatie. De kwaliteitsambities ten aanzien van het meer, ruim wonen, een aantrekkelijk natuurlandschap en voorzieningen binnen handbereik, blijven gehandhaafd.

De afgelopen periode is er door de aandeel-
houders van Meerstad intensief gesproken over een ontwikkelscenario dat recht doet aan de huidige woningmarktomstandigheden. Het is duidelijk dat de huidige markt vraagt om flexibiliteit en maatwerk. De blijvende vraag naar groenstedelijk wonen is en blijft hierbij echter een belangrijke pijler voor Meerstad.

Een dergelijk aangepaste woningfasering vraagt om een aangepaste ontwikkelstrategie voor het eerste Deelplan (Meeroevers). Door te ontwikkelen vanuit het centrumgebied, met het haventje als kern, kan een duidelijk ruimtelijk hart van Meeroevers tot stand worden gebracht. De eerste woonvlekken, die in verbinding staan met het water en groen in het gebied en tevens aansluiting vinden met het vaarwegennetwerk, zorgen voor een ongedwongen setting. Door binnen het deelgebied op meerdere plekken tegelijkertijd te beginnen kan direct een gedifferentieerd woonmilieu worden geboden. Daarbij wordt voorzien in zowel huur als koop.

Om direct onderscheidende kwaliteit te kunnen bieden is voorinvesteren in natuur en landschap van belang. Reeds verworven gronden, die niet op korte termijn in productie worden genomen voor woningbouw, worden als tijdelijk natuurlandschap ingericht. Met relatief geringe investeringen (verruigen landschap, wandelroutes) moet een woonmilieu ontstaan, waarin het buitenleven vanaf het eerste moment kan worden beleefd.

Definitieve besluitvorming over de precieze ontwikkelstrategie, de bijbehorende fasering en de onderliggende geactualiseerde grondexploitatie wordt genomen door de aandeelhouders van Meerstad, de gemeenteraden van Groningen en Slochteren en Provinciale Staten.