Nieuwe locatie voor VCOG Meeroevers in gebied Grunopark/De Wierden
  1. Home
  2. Nieuws & Events
  3. Nieuwe locatie voor VCOG Meeroevers in gebied Grunopark/De Wierden

Nieuwe locatie voor VCOG Meeroevers in gebied Grunopark/De Wierden

Begin 2022 heeft de gemeente Groningen het terrein van Break Out Grunopark aangekocht. In dit nieuwsbericht geven we graag wat meer informatie over de gebiedsontwikkeling van Grunopark/De Wierden en daarmee nauw verbonden de centrumvoorziening in dat gebied. Onderdeel van dat gebied wordt de school VCOG Meeroevers, oftewel een Integraal Kind Centrum (IKC). Een centrum voor kinderen van nul tot dertien jaar, waar o.a. onderwijs en opvang in zijn samengevoegd.

Al geruime tijd wordt er gesproken over de nieuwbouw voor VCOG Meeroevers. De aangewezen plaats voor de nieuwe school is in het gebied Grunopark/De Wierden. Met de aankoop van het Grunopark door de gemeente Groningen en de vaststelling van de Agenda voor de Toekomst Plangebied Meerstad 2025 door de gemeenteraad van Groningen, kan het gebied Grunopark/De Wierden ook daadwerkelijk worden ontwikkeld.

De afgelopen tijd is er nauw samengewerkt met de gemeente Groningen, het schoolbestuur van de VCOG en Bureau Meerstad om zo snel mogelijk een geschikte locatie in het gebied Grunopark/De Wierden te vinden voor de nieuwbouw van VCOG Meeroevers.

Inrichting centrumvoorziening Grunopark/De Wierden

De nieuwbouw van de school staat niet op zichzelf. Met deze nieuwbouw wordt ook gekeken naar een locatie en invulling voor de totale centrumvoorziening in de wijk (zie hieronder op de tekening de locatie van het boek en het hart, in het gebied De Wierden). Qua invulling kan – naast de school en kinderopvang – ook gedacht worden aan onder andere een gezondheidscentrum.

Woningbouw in Grunopark/De Wierden

Voor wat betreft de uitwerking van de woningbouw in dit gebied hebben we meer tijd nodig. Hiervoor is een omgevingsvisie vereist met een Milieu Effect Rapportage (MER) voor de volledige Agenda van de Toekomst 2050. Voor het deelgebied Grunopark/De Wierden wordt de omgevingsvisie uitgewerkt in een omgevingsplan. Op grond daarvan kunnen er uiteindelijk woningen worden gebouwd. Uiteraard worden bij de uitwerking van dit omgevingsplan alle direct omwonenden en andere betrokkenen gevraagd om hun inbreng. Hier komen we in een later stadium op terug. Als dit allemaal volgens planning verloopt, kan in Grunopark/De Wierden in 2025 gestart worden met de bouw van de eerste woningen.

Wat gebeurt er met de huidige voorzieningen?

Er rijzen vragen over de voorzieningen die nu in Grunopark en omgeving gevestigd zijn, zoals de waterskibaan, het klimpark, de bomen en Strand Meeroevers. Per functie wordt gekeken óf en waar deze functies kunnen blijven en/of er een nieuwe plek voor moet worden gevonden. Het zijn functies die zich al bewezen hebben, dus we onderzoeken op dit moment de (on)mogelijkheden. Daarnaast voeren we op dit moment gesprekken met de huidige ondernemers die er in het gebied gevestigd zijn, zoals het gezondheidscentrum en de waterskibaan. Zodra hier meer duidelijkheid over is, laten we u dit uiteraard zo snel mogelijk weten. Houd ook de website meerstad.eu/toekomst in de gaten voor het laatste nieuws over de ontwikkelingen rondom de Agenda voor de Toekomst plangebied Meerstad 2050.

IKC en het proces

Er wordt inmiddels door de gemeente Groningen, het schoolbestuur en Bureau Meerstad gewerkt aan de planvorming voor de nieuwbouw IKC. Zo worden momenteel de eisen en wensen aan het schoolgebouw en de directe omgeving verder vormgegeven en afgestemd op de nieuwe locatie. Aan een architectenbureau is gevraagd alle uitgangspunten voor de nieuwbouw van de school en de nabije omgeving uit te werken in een getekend Programma van Eisen. Dit getekend Programma van Eisen bestaat onder andere uit een (schematische) tekening en eerste indruk van het totale programma voor het gebouw waar onderwijs en kinderopvang samen worden aangeboden. Er wordt ook gekeken naar de samenstelling en onderlinge samenhang van de totale voorzieningen. Denk hierbij aan het totale terrein met kinderopvang en onderwijs. Maar ook wordt gedacht aan de oriëntatie van het gebouw en de toegang tot het gebouw. Met deze aanpak doen we het anders dan anders. Betrokkenen worden uitgedaagd om met elkaar een schoolgebouw te ontwikkelen dat tot de beste onderwijshuisvesting van Nederland kan worden gerekend.

Hoe nu verder met de nieuwe school?

Om de nieuwe school eind 2025 te kunnen opleveren, moet er dit of uiterlijk begin volgend jaar een procedure voor wijziging van het bestemmingsplan worden gestart. Dit wordt gedaan met een zogeheten Wabo projectbesluit. Om het Wabo projectbesluit te kunnen indienen, hebben we het getekende Programma van Eisen nodig. Dit getekende programma van eisen is nog geen ontwerp. Het programma van eisen is het vertrekpunt voor de nog te selecteren architect en andere ontwerpen voor de nieuwbouw. Parallel aan het opstellen van het getekende Programma van Eisen wordt gestart met de (voor-)selectie van een aantal architecten en ontwerpers. Na de voorselectie wordt aan een beperkt aantal architectenbureaus gevraagd een schetsplan te maken. Op basis van de schetsplannen wordt naar verwachting in het voorjaar van 2023 het architectenbureau gekozen dat het ontwerp verder zal gaan uitwerken. Medio 2024 moet het ontwerp dan klaar zijn en kan er een aannemer geselecteerd worden voor de realisatie van het gebouw. Daarna kan (wanneer het bestemmingsplan- en vergunningenprocedures voorspoedig verlopen) gestart worden met de bouw en kan de IKC eind 2025 in gebruik worden genomen.

Meer informatie over de toekomstige ontwikkelingen van plangebied Meerstad en Grunopark/De Wierden is terug te vinden via de website meerstad.eu/toekomst.