1. Home
  2. Nieuws & Events
  3. Persbericht

Persbericht

22-12-2011

Gemeente Groningen enig aandeelhouder
Nieuw fundament onder Meerstad

De acht partijen die sinds 2005 hun krachten bundelen in project Meerstad, hebben afspraken gemaakt over nieuwe ingrepen. Die zijn noodzakelijk vanwege het huidig economisch klimaat en de stagnatie op de woningmarkt. Naast stevige financiële injecties, verandert ook de organisatorische structuur om een solide fundament te leggen dat de toekomst en de kwaliteit van dit unieke woon- en verblijfsgebied aan de oostkant van Groningen garandeert.

De publieke en private samenwerkingspartners zijn het eens geworden over een nieuwe rol-, taak-, en risicoverdeling.  Meest in het oog springende wijziging is dat de gemeente Groningen enig aandeelhouder wordt van GEM Meerstad en daarmee de volledige verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van Meerstad op zich neemt. Deze vereenvoudiging van de organisatie maakt het mogelijk om sneller en flexibeler in te spelen op toekomstige ontwikkelingen.

De gemeente Slochteren richt zich voor haar grondgebied op de realisatie van publieke voorzieningen en voert het beheer over de openbare ruimte (inclusief het Woldmeer). De provincie neemt –in lijn met de landelijke decentralisatie van groentaken- de opgave van het rijk over en zal de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) buiten het exploitatiegebied nader vormgeven.

De private partijen (Heijmans, Hanzevast, AM en Bouwinvest) concentreren zich op de woningontwikkeling. Zij leveren, net als de publieke partners, hun aandelen GEM Meerstad in. De private partijen houden een recht op beperkte woningproductie.
Bureau Meerstad blijft verantwoordelijk voor de uitvoering en de coördinatie.

Minder woningen
Het aantal woningen dat (per jaar) in Meerstad gebouwd gaat worden, is fors naar beneden bijgesteld. De gemiddelde woningproductie van 410 woningen per jaar is teruggebracht naar een gemiddelde van 250 woningen per jaar tot 2035. In totaal gaat het aantal woningen in Meerstad in deze planperiode daarbij van 9.100 naar 6.500.

De realisatie van de waterverbindingen vanuit het Woldmeer op het regionale vaarwegennet en de snelle verbinding met de binnenstad van Groningen (Sontbrug) zullen niet worden vertraagd. Ook blijft het meest unieke element van Meerstad, namelijk wonen in het groen en de natuur op fietsafstand van de binnenstad van Groningen, behouden.

Meerstad is niet alleen conceptueel, maar ook in organisatorisch opzicht bijzonder. Door de gezamenlijke inzet van alle betrokken private en publieke partijen zijn de negatieve consequenties van de stagnatie op de woningmarkt omgezet in een levensvatbaar plan voor de middellange en lange termijn.

Op 25 en 26 januari bespreken respectievelijk de gemeenteraden van Groningen en Slochteren de voorstellen. Op 8 februari buigen Provinciale Staten zich hierover.