Update onderdoorgang Middelberterweg december 2021
  1. Home
  2. Nieuws & Events
  3. Update onderdoorgang Middelberterweg december 2021

Update onderdoorgang Middelberterweg december 2021

Salverda Bouw en Schagen Infra, samen de combinatie Schagen Groep, hebben de opdracht gekregen van Bureau Meerstad om het definitief ontwerp van de Onderdoorgang Middelberterweg uit te werken tot een uitvoeringsontwerp en deze vervolgens te realiseren. De afgelopen maanden hebben Schagen Groep en Bureau Meerstad gewerkt aan het ontwerp van de onderdoorgang Middelberterweg, dat in oktober 2021 is afgerond. Tot en met januari 2022 werken we aan de detailuitwerking van het ontwerp. De kabels en leidingen in het bouwgebied zijn al verlegd en het bouwterrein is klaar voor de inrichting. De komende periode worden er nog enkele voorbereidende werkzaamheden verricht voor wat betreft het monitoren van de omgeving. Wat dit precies inhoudt, leggen we verderop uit. De verwachting is dat de bouw van de onderdoorgang Middelberterweg in februari 2022 van start gaat.

Organisatie

Het ontwerp van de onderdoorgang is uitgewerkt in een bouwteam tussen Schagen Groep en Bureau Meerstad. In de huidige fase werkt Schagen Groep het ontwerp in detail uit tot het uitvoeringsontwerp. Vanaf de start bouw is Remon Brakke (uitvoerder en aanspreekpunt omgeving) dagelijks aanwezig op de bouwplaats en is het aanspreekpunt voor de omgeving. En vanuit Bureau Meerstad is Sytze Visser (directievoerder opdrachtgever) elke woensdag vanaf 11:00 uur tot 16:00 uur aanwezig in de woning aan de Middelberterweg 3 naast het projectgebied.

Het project

Om Meerstad bereikbaar te houden voor alle inwoners, is een veilige en snelle verkeersroute van groot belang. Daarom wordt de HOW (hoofdontsluitingsweg) Meerstadlaan aangelegd. Deze weg verbindt Meerstad met de N46, ter hoogte van afrit 1, Meerstad. Onderdeel van de HOW is de onderdoorgang Middelberterweg. Na overleg in 2019 met diverse belangengroepen en inwoners is een onderdoorgang als meest wenselijk naar voren gekomen, omdat door deze oplossing de Middelberterweg op dezelfde hoogte blijft liggen. Zo wordt de uitstraling van het eeuwenoude lint niet aangetast en behoudt Middelbert zijn dorpse karakter.

Schagen Groep heeft een traditioneel robuuste bouwmethode aangeboden door de onderdoorgang uit te voeren als een ‘betonnen bak’. Om te voldoen aan de esthetische eindsituatie ‘verdwijnt’ de betonbak onder de grond. De taluds worden glooiend afgewerkt en ingezaaid, waardoor de onderdoorgang opgaat in het landschap.

Fasering en planning

Het werk is opgedeeld in vier fases:

Fase 1 – Aanbrengen damwanden. De eerste fase van het project bestaat uit het aanbrengen van circa 600 meter damwanden. Deze damwanden brengen we aan om een dichte bouwkuip te maken waar de onderdoorgang in gebouwd wordt. Volgens de meest recente planning brengen we de damwanden in maart 2022 aan in een tijdsbestek van ongeveer 4 weken.

Fase 2 – Ontgraven bouwkuip Wanneer de damwanden zijn aangebracht, kunnen we de bouwkuip ontgraven. Als de bouwkuip is ontgraven, brengen we ruim 1.000 heipalen aan om de complete Onderdoorgang en het viaduct te funderen. De palen brengen we aan in april / mei 2022 in een tijdsbestek van ongeveer 7 weken.

Fase 3 – Betonwerkzaamheden Na het ontgraven en aanbrengen van de fundering, brengen we de betonconstructie aan. We starten aan de oostzijde van de Onderdoorgang in april / mei 2022. De betonwerkzaamheden, inclusief het aanbrengen van het viaduct, zijn naar verwachting gereed in het najaar van 2022. Als het betonwerk gereed is, wordt de bouwkuip aangevuld en kunnen de damwanden getrokken worden. Dit zal plaatsvinden in november / december 2022 in een tijdsbestek van circa 3 weken.

Fase 4 – Afbouw
Wanneer het betonwerk gereed is en de damwanden zijn verwijderd, kan de Onderdoorgang afgebouwd worden. We brengen de groene taluds, het asfalt in de onderdoorgang, de fietspaden en het
asfalt op de Middelberterweg aan. De opleverdatum is vastgesteld rond juli 2023. Hierbij is afgesproken dat de onderdoorgang, inclusief het viaduct, in gebruik genomen kan worden vanaf april / mei 2023.

Verkeer

Tijdens de bouw van de onderdoorgang breken we de Middelberterweg op tussen Middelberterweg nummer 3 en 8. Om het verkeer door te laten rijden via de Middelberterweg is er al een bypass gerealiseerd. Zo blijft de bereikbaarheid van de omgeving gewaarborgd. Ook blijven alle woningen rondom de bouwplaats altijd bereikbaar. Op dit moment rijdt het verkeer nog over de Middelberterweg. Voor de kerstdagen leiden we het verkeer weer om via de bypass, zodat het werkterrein beschikbaar komt voor het inrichten van de bouwplaats.

Bij groot en bijzonder transport zetten we een verkeersregelaar in. Dit is een effectieve maatregel om gevaarlijke situaties te voorkomen. Daarnaast werken we met duidelijke bebording bij de aansluiting van de bypass om in- en uitvoegend bouwverkeer kenbaar te maken bij de overige verkeersdeelnemers.

Bouwverkeer komt vanaf de Driebondsweg en rijdt tot de inrit van de bouwplaats en weer terug. We plaatsen bebording om te voorkomen dat het bouwverkeer voor de onderdoorgang door Middelbert rijdt. Wij kunnen helaas niet voorkomen dat overig verkeer, niet bestemd voor de onderdoorgang, wel door Middelbert rijdt.

Monitoring

Om het project succesvol uit te voeren en zo min mogelijk invloed op de omgeving uit te oefenen, is ervoor gekozen om een bouwkuip met damwanden te realiseren. Hierin wordt de onderdoorgang gebouwd. Deze damwanden brengen we aan tot in een diepe kleilaag, waarbij een bijna waterdichte bouwkuip ontstaat. Het grondwater wordt binnen deze kuip onttrokken. De bemalingswijze is afgestemd en goedgekeurd door het waterschap.

Deze werkzaamheden kunnen overlast veroorzaken in de vorm van trillingen en geluid, maar we doen er alles aan om de overlast tot een minimum te beperken. Hiervoor is een ontheffing verleend door de omgevingsdienst, maar dat betekent wel dat er goed gemonitord en gemeten moet worden. Zo zijn er bij de omliggende woningen al bouwkundige 0-opnames gedaan om de actuele bouwkundige staat vast te stellen. Ook zijn er peilbuizen in de omgeving geplaatst om de grondwaterstand in de omgeving te meten. Op de naastgelegen woningen brengen we trillingsmeters aan om de trillingen die ontstaan bij het aanbrengen van de damwanden en heipalen te monitoren. Ook plaatsen we hoogtebouten om eventuele afwijkingen te kunnen constateren.

Werktijden

Volgens de meest recente planning starten we met de bouwplaatsinrichting rond februari 2022. Onze werktijden zijn op maandag tot en met vrijdag van 7:00 uur tot 19:00 uur. Bij uitzondering werken we op een zaterdag of in de avond. Bijvoorbeeld om beton af te werken of om liggers te plaatsen. Als we werkzaamheden uitvoeren na 19:00 uur of op een zaterdag, dan informeren wij de bewoners langs de Middelberterweg, tussen de Driebondsweg en Olgerweg, hierover tijdig door middel van een brief.

Bouwplaatsinrichting

Zoals eerder beschreven, bevindt de bouwplaats zich tussen de woningen Middelberterweg nummer 3 en 8, zie onderstaand figuur.

We zetten de bouwplaats af met bouwhekken die op slot gaan aan het einde van de werkdag. Het is niet mogelijk de bouwplaats te betreden in verband met uw en onze veiligheid. Om de geluidsoverlast zoveel mogelijk te beperken, hebben we geluidswallen aangebracht. Op de plaatsen waar geen ruimte is voor deze geluidswallen, passen we maatregelen toe die het geluid zoveel als mogelijk beperken.

Uitkijkpunt

Aan de zuidzijde van de bouwplaats, nabij Middelberterweg 8, maken we een uitkijkpunt. Zo krijgt u een goed uitzicht over de bouwplaats en kunt u zich een goed beeld vormen van de vorderingen. Om u toch de mogelijkheid te geven om de bouwplaats te bezoeken, organiseren wij de ‘Dag van de bouw’. In verband met de huidige coronapandemie, hopen we deze dag volgend jaar plaats te laten vinden rond juni 2022. Meer informatie volgt op een later moment.

Communicatie

De omwonenden aan de Middelberterweg houden we rechtstreeks op de hoogte door middel van nieuwsbrieven en en nieuwsbulletins. Andere omwonenden en belanghebbenden in de omgeving houden we op de hoogte via de omgevingsapp Schagen Infra. Wilt u de app installeren, volg dan de volgende stappen:

  1. Ga naar de App- of Playstore
  2. Zoek op ‘Schagen Infra’;
  3. Klik op installeren;
  4. Open de app en klik op het project Onderdoorgang Middelberterweg;
  5. Nu volgt u het project en blijft u op de hoogte van het laatste nieuws.

Mocht u vragen hebben over het project, dan vragen wij u dit zoveel mogelijk via de app te doen. U krijgt op werkdagen binnen 24 uur een reactie. Als het voor u niet mogelijk is om uw vraag via de app te stellen, dan kunt u een mail sturen naar middelberterweg@salverda.nl.

Mocht u dringende vragen hebben, dan adviseren wij u om deze voor 23 december 2021 via de app of het e-mailadres middelberterweg@salverda.nl te stellen. Dat is omdat Schagen Groep en Bureau Meerstad in verband met de kerstperiode gesloten zijn van 24 december 2021 tot en met 10 januari 2022.