Voorgenomen uitgiftes

Voorgenomen uitgiftes

  1. Home
  2. Voorgenomen uitgiftes

Bekendmaking van verkopen en voornemens tot verkopen/uitgiftes van onroerende zaken

Publicatiedatum: 16 maart 2022

De Hoge Raad heeft op 26 november 2021 geoordeeld dat een overheidslichaam dat een onroerende zaak wil verkopen, gelegenheid moet bieden aan (potentiële) gegadigden om mee te dingen naar deze onroerende zaak, indien er meerdere gegadigden zijn voor de aankoop van de desbetreffende onroerende zaak of redelijkerwijs te verwachten is dat er meerdere gegadigden zullen zijn. Dit houdt in dat het overheidslichaam de koper moet selecteren aan de hand van objectieve, toetsbare en redelijke criteria. Deze verplichting vloeit voort uit het gelijkheidsbeginsel, dat in deze context strekt tot het bieden van gelijke kansen.

Dit kan achterwege blijven als bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop. In dat geval moet het voornemen tot de een-op-een verkoop wel (gemotiveerd) bekend worden gemaakt.

Grondexploitatiemaatschappij Meerstad C.V. (hierna: Bureau Meerstad) maakt hierbij bekend dat Bureau Meerstad met betrekking tot de onderstaande onroerende zaken koopovereenkomsten (c.q. overeenkomsten tot uitgifte erfpacht/opstal) is aangegaan of voornemens is deze aan te gaan. Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met Bureau Meerstad, telefoonnummer 050 – 599 57 10 of info@meerstad.eu

Kort geding

Bent u het niet eens met de deze (voorgenomen) verkopen c.q. uitgiftes, dan dient u binnen 20 kalenderdagen na dagtekening van deze publicatie op de website van Bureau Meerstad een kort geding aanhangig te maken bij de rechtbank Noord-Nederland. Indien u een kort geding aanspant, verzoeken wij u ons dit binnen voornoemde termijn van 20 kalenderdagen schriftelijk mede te delen, bij voorkeur door het per e-mail opsturen van de conceptdagvaarding aan bovengenoemd e-mailadres.

Lijst met onroerende zaken (voorgenomen) verkopen/uitgiftes

Publicatiedatum: 27 juli 2023

LocatieKadastrale aanduidingMotivatiecategorie
Meerstad – Meeroevers – Nabij Waterviolier 1Groningen AE 1632 gedeeltelijk  –

Bekendmaking voorgenomen uitgifte opstalrecht nabij de Waterviolier te Meerstad

Publicatiedatum: 16 maart 2022

LocatieKadastrale aanduidingMotivatiecategorie
Meerstad – Meeroevers – vlek 14aGroningen AE 2591, 2588, 2593, 2594, 2595, 2596, 25976  
Meerstad – Groenewei – vlek 5Groningen AE 2542 ged., 2501 ged., 2329 ged.1  
Meerstad – Groenewei – vlek 8Groningen AE 2501 ged. en 2329 ged.5, 6
Meerstad – Groenewei – vlek 10Groningen AE 2372 ged., 2233 ged., 2329 ged.1
Meerstad – Groenewei – vlek 11Groningen AE 2329 ged., 2372 ged.2, 3 en 6
Meerstad – De Zeilen – vlek 3Groningen AE 2585 ged.1, 3
Meerstad – De Zeilen – vlek 7+8Groningen AE 2585 ged.2, 6
Meerstad – De Zeilen – vlek 9a+bGroningen AE 2585 ged.5, 6
Meerstad – De Zeilen – vlek 11a+12Groningen AE 2585 ged.1
Meerstad – De Zeilen – vlek 11bGroningen AE 2585 ged.5,6
Meerstad – De Zeilen – vlek 14Groningen AE 2585 ged.1
Meerstad – HoofdwegGroningen AE 829 ged.5, 6
Meerstad – Tersluis – vlek 5bGroningen AE 2372 ged.1, 3
Meerstad – De Zeilen – vlek 2bGroningen AE 2585 ged.3, 6
Meerstad – Tersluis – vlek 13Groningen AE 2585 ged.1
Meerstad – De Zeilen – vlek 5a+bGroningen AE 2585 ged.1
Meerstad – De Zeilen – vlek 6a+bGroningen AE 2585 ged.6

Motivatiecategorieën:

  1. De koopovereenkomst vloeit voort uit een bouwclaimovereenkomst.
  2. Er heeft een vorm van mededinging of marktconsultatie plaatsgevonden.
  3. Er is (deels) uitvoering gegeven aan de koopovereenkomst.
  4. (Juridische) uitbreiding perceel of snippergroen.
  5. Verkoop op basis van beleidsmatige afwegingen van diverse aard welke een relatie hebben met ontwikkeling van andere locaties dan wel anderszins nopen tot (spoedige) afronding van de transactie.
  6. Met het oog op ingenomen grondposities, ligging van de onroerende zaak, aanspraken of historie is de koper de enige die redelijkerwijs in aanmerking komt.